Loading

Községünkben 1998. október 15-tõl mûködik Gyermekjóléti és Családsegítõ szolgálat, melynek mûködtetõje és fenntartója községünk önkormányzata volt 2006. június 30-ig. 2006 július 1-tõl az önkormányzat a feladatkörébe tartozó szociális feladatellátások közül a családsegítést a gyermekjóléti szolgálattal együtt ellátási szerzõdés keretében mûködtetésben átadta a Nyírbátor Város Szociális Szolgálata (Nyírbátor, Édesanyák u. 3.) részére.

A feladatot fõállású családgondozó látja el az 1997. évi XXXI. tv. és azok végrehajtási rendeleteinek – 149/1997. (IX.10.), és a 15/1998 (IV.17.) 133/1997 (VII.29.), 150/1997 (IX.10) kormányrendeletek és a 15-1998. (IV.30.) N.M. rendelet – szellemében.

Községünk állandó lakosainak száma: 2025 fõ (2011. április 11-én) ebbõl a 0-18 évesek száma 637 fõ, félévi statisztika alapján a tankötelesek száma 251 fõ, ebbõl 231 fõ hátrányos helyzetû.

KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIHELYEZETT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI IRODÁJA

                                         ENCSENCS

                        4374 Encsencs, Fõ u. 31. (Közösségi Házban)

Családgondozók: Lipécz Csabáné és Tóth András

                   Tel.: 42/389-212

Ügyfélfogadási idõ: HÉTFÕ: 7.30 – 16.00 Lipécz Csabáné

                              KEDD: Nincs ügyfélfogadás

                              SZERDA: 7.30 – 16.00 Tóth András

                              CSÜTÖRTÖK: 7.30 – 12.00 Lipécz Csabáné

                              PÉNTEK: Nincs ügyfélfogadás

Településünkön a gyermkejóléti és családsegítõ szolgáltatás ellátása társulás formájában történik, Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ keretein belül.

(Elérhetõség: 4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 7. Tel.:06-42/284-211

A szolgálat munkáját 1 fõ családgondozó teljes munkaidõben és 1 fõ családgondozó heti 20 órában látja el.

Családsegítõ szolgálat

 A szociális gondokkal küzdõ egyének, családok, csoportok csociális és mentálhigiéniás ellátása. A fõ cél az, hogy  a hozzánk fordulók képesek legyenek a maguk problémájának felismerésére, kialakuljanak érdekérvényesítõ készségeik, végül a segítõ kapcsolat hatására képessé váljanak saját problémájuk kezelésére, az önmagunkon való segíteni tudásra. A gondozás során a családgondozó komplexitásra törekszik, tehát a mentálhigiéniás és szociális szolgáltatások egységét valósítja meg.

Általános szolgáltatásaink:

A családban jelentkezõ krízisek, mûködési zavarok, konfliktusok megoldásának családgondozással történõ elõsegítése.

– Szociális, mentálhigiéniás, és életvezetési tanácsadás.

 Információs tanácsadás szociális, családtámogatási és egyéb ellátásokról való tájékoztatás.

– Rendszeres szociális segélyben részesülõkkel való foglalkozás, együttmûködési kötelezettség keretén belül.

– Észlelõ és jelzõrenszer mûködtetése a veszélyeztetõ helyzetek és krízishelyzet megelõzése céljából.

 A lakosság szociális és mentálhigiénis helyzetének figyelemmel kísérése, a nagy számban elõforduló problémák okainak feltárása és jelzése az illetékesek felé.

– Adományok gyûjtése, osztása.

Gyermekjóléti Szolgálat

Feladatunk, hogy hozzájáruljunk a településen élõ gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlõdéséhez, jólétének, a családban történõ nevelésének elõsegítéséhez. Célunk a veszélyeztetettség megelõzése és a kialakult veszélyeztetettség megszûntetése, valamint a gyermek családból történõ kiemelésének megelõzése. Kiemelten fontosnak tartjuk a megelõzést, ezért a szolgálatunk jelzõrendszert mûködtet melynek tagjai: egészségügyi szolgáltatást nyújtók, közoktatási intézmények, rendõrség, ügyészség, bíróság.

Jelzéssel élhet bárki, aki a környezetében gyermekbántalmazást, vagy mûs veszélyeztetést észlel. A jelzõ személyét minden esetben a legszigorúbb titoktartással kezeljük.

Általános szolgáltatásaink:

A gyermekkel és családjával végzett családgondozással a gyermek problémáink rendezése, a családban történõ mûködési zavarok ellensúlyozása.

A családi konfliktusok megoldásának elõsegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében.

Szükség esetén javaslat készítése a gyermek családjából történõ kiemelésre, a leendõ gondozási helyére vagy annak megváltoztatására.

A gyermek panaszának meghallgatása, és annak orvoslása érdekében a szükséges intézkedés megtétele.

A védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervének elkészítése és a család segítése abban, hogy ez megvalósuljon.

Hivatalos ügyek intézésének segítése.

Szolgálatunk dolgozói a szociális munka Etikai Kódexe alapján végzik a munkájukat, melynek alapja a humánum, az emberi méltóság tiszteletben tartása és a titoktartás.