Loading

1./  Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság :   3 fõ

Elnöke:               Kóródi András

Tagjai:                 Trefán János Pál

                               Nagy Gáborné

 Feladatai:

 • Véleményezi az önkormányzat éves költségvetési és zárszámadási rendelet-tervezetét.
 • Az önkormányzat intézményeinél véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásról szóló féléves, éves tervezetet.
 • Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt elõidézõ okokat.
 • Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és a gazdasági megalapozottságát.
 • Ellenõrizteti a Pénzkezelési Szabályzat megtartását, a bizonylati rend és fegyelem érvényesülését.
 • Szükség esetén – ha a költségvetési szerv tartozásai meghaladják a törvényben elõírt összeget, és határidõt, kezdeményezi önkormányzati biztos kirendelését.
 • Véleményezi a Képviselõ – testület gazdasági programját, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítési tervét.
 • Közremûködik a Képviselõ – testület által jóváhagyott beruházások pályázati elbírálásában.
 • Ellenõrzi a beruházások megvalósulását, a végrehajtás során észlelt hibák, hiányosságok megszüntetésére javaslatot tehet.
 • Véleményezi a Képviselõ – testület hivatalának pénzügyi szabályzatait.
 • Részt vehet az intézményeket érintõ leltározás, selejtezés végrehajtásában, a vagyonleltár ellenõrzésében.
 • Javaslatot tesz a képviselõ-testület elé kerülõ pénzügyeket, a gazdálkodást érintõ kérdésekben, a szükséges kiadások finanszírozásának elõteremtésére.
 • Javaslatot tesz a Képviselõ – testület elé kerülõ pénzügyeket, a gazdálkodást érintõ kérdésekben, a szükséges kiadások finanszírozásának elõteremtésére.
 • Véleményezi a közbeszerzéssel, iparral, kereskedelemmel, természetvédelemmel, környezetvédelemmel, területfejlesztéssel, területrendezéssel, építésüggyel, közlekedéssel, és a vízügyi ágazattal kapcsolatos rendelet-tervezeteket.
 • Elõkészíti és véleményezi a település rendezési –tervét, javaslatot tesz annak továbbfejlesztésére.
 • Javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonában lévõ telkek kiosztására, értékesítésére,
 • Javaslatot tesz a nem állami tulajdonban lévõ ingatlanok közérdekû célra történõ kisajátítására, elõvásárlási jog bejegyzésére.
 • Elõkészíti és véleményezi a település környezetvédelmi programját, figyelemmel kíséri annak megvalósulását.
 • Javaslatot tesz településfejlesztéssel kapcsolatos pályázatokon való részvételre, közremûködik az önkormányzat által kiírt pályázatok elbírálásában.
 • Javaslatot tesz helyi jelentõségû természeti érték védetté nyilvánítására.
 • Ellenõrzi a beruházások megvalósulását.
 • Javaslatot tesz a víz és csatornamû által szolgáltatott ivóvíz díjának megállapítására, szennyvízelvezetés, tisztítás díjára.
 • Figyelemmel kíséri a víz- és csatornamû mûködését.
 • Közremûködik a helyi közút kezelésével és vízgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában.
 • Megvizsgálja és javaslatot tesz a polgármester illetményének és egyéb javadalmazásának, költségtérítésének változtatására, valamint a képviselõ- testületi tagok tiszteletdíjának módosítására.
 • Ellátja a polgármester és a képviselõk vagyonnyilatkozatával, valamint összeférhetetlenségével kapcsolatos feladatokat.
 • Véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezeteket.
 • Kezdeményezi az önkormányzati rendeletek, határozatok felülvizsgálatát, módosítását,
 • Lebonyolítja a képviselõ-testület hatáskörébe tartozó döntéseknél a titkos szavazást.
 • Döntésre elõkészíti a polgármesterrel, alpolgármesterrel és a jegyzõvel kapcsolatos összeférhetetlenségi, fegyelmi és kártérítési ügyeket.
 • Ellenõrzi a polgármester évi rendes szabadságának nyilvántartását.

 

2./  Szociális, Kulturális, Civil kapcsolatok Bizottság:    3 fõ

Elnöke:                   Hornyák Éva

Tagjai:                     Balogh Sándorné

                                   Balogh Sándor

Feladatai:

 • Véleményezi a lakosságot érintõ szociális, gyámügyi rendelet – tervezeteket.
 • Javaslatot tesz a rendelkezésre álló szociális keret felosztására.
 • Javaslatot tesz  a fel nem használt szociális pénzösszegek más szociális célra történõ átcsoportosításáról.
 • Állást foglal a lakosság széles körét érintõ új,  központilag meghatározott és bevezetésre kerülõ szociális intézkedésekkel kapcsolatban.
 • Javaslatot tesz szociális intézményhálózat létrehozására, mûködtetésére.
 • Ellenõrzi a szociális ellátórendszer megfelelõ szintû mûködését.
 • Javaslatot tesz egyes személyeket érintõ szociális kérelmekben, fellebbezésekben a Képviselõ – testület felé.
 • Véleményezi a lakosságot érintõ oktatási, kulturális, sport és ifjúsági célú  rendelet – tervezeteket.
 • Javaslatot tesz a díszpolgári cím adományozására, kitüntetésekre, önkormányzati elismerésekre.
 • Javaslatot tesz a települési oktatáspolitikai, és  sport – és civil kapcsolat fejlesztési célkitûzések elõkészítésére, figyelemmel kíséri azok megvalósulását.
 • Véleményezi a mûvelõdési és közoktatási intézmények Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, a pedagógiai és nevelési programot.
 • Figyelemmel kíséri a nevelési – oktatási intézmények mûködését, az óvodai nevelést, a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges általános iskolai oktatást.
 • Véleményezi a közmûvelõdési és közoktatási intézmény költségvetési javaslatát, a költségvetés végrehajtását, a sportszervezetek, civil szervezetek, az egyházak és a kisebbségi önkormányzat  támogatását.
 • Elõkészíti a közoktatási intézmény gazdálkodásának ellenõrzését, figyelemmel kíséri mûködésének törvényességét.
 • Véleményezi a nevelési – oktatási intézmény foglalkoztatási, pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtásáról, a pedagógiai munka eredményességérõl szóló beszámolót.
 • Elõkészíti a közmûvelõdéssel, oktatással, sporttal kapcsolatos helyi ellenõrzési, irányítási feladatokat.
 • Véleményezi az önkormányzat által kiírt pályázatokat, javaslatot tesz pályázatokon való részvételre.