Loading

Iskolánk rövid története

Intézményünk története több évszázados múltra tekint vissza. Az 1770-es egyházi könyvekben már szerepel az iskolára utalás. Iskolánk õsei a református és görög katolikus egyház népiskolájaként mûködtek, majd 1948-tól állami iskola lett. Intézményünk épülete, tornaterme és sportudvara a falu központi helyén a községi park szomszédságaiban helyezkedik el.

Központi épületünk régi szárnya 1969-ben négy tanterem plusz egy elõadóteremként épült. Az 1970-80-as években a demográfiai csúcs idején kicsivé vált iskolát 1984-ben bõvítették négy tanteremmel és egy napközis teremmel. A bõvítés harmadik fázisára 2000-ben került sor, amikor a tetõtér beépítésével, újabb tantermekkel gazdagodtunk. Így jelenleg 13 tanterem és 4 szaktanterem áll rendelkezésünkre. Rendelkezünk még egy kisméretû számítástechnika teremmel is. Nincs dísztermünk, tehát iskolai rendezvényeinket a tornateremben tartjuk. Hiányoznak a szakszertárak, így szaktantermi jelleggel csoportosítottuk az eszközöket a tantermekben. Hiányzik még épületünkbõl a nyelvi labor, stúdió, klubhelyiség és az ebédlõ.

Szabadtéri létesítményekkel rendelkezünk. Így a szabadtéri színpad és tornapálya biztosítottak. A közelmúltban az iskola egy nagyobb felújításon ment keresztül, így egy nagyon szép épület ékeskedik a falu közepén.

A 2023/2024 es tanévben az iskola tanulólétszáma 135 fõ volt. Az intézmény befogadóképességét tekintve vannak még szabad férőhelyek.

Címe: 4374 Encsencs, Fő utca 68

Telefon: 0642/388-438

Fax:       0642/388-439

E-mail cím: encsencs.suli@gmail.com

Igazgató: Hajdu Henrietta

Igazgatóhelyettes: Radnainé Mátyás Csilla

 

ISKOLAI ADATOK A 2023-2024. TANÉVBAN

Helyzetelemzés

Általános Iskola Encsencs

 

A 2023/2024-es tanév kezdetén szembe kellett néznünk azzal a ténnyel, hogy nincs elég tanítónk és szakos pedagógusunk. Mivel nem maradt más megoldás, ezeknek a tantárgyaknak a tanítását ebben a tanévben is szétosztottuk a kollégák között, akik túlórában látják el mindaddig, amíg nem kapunk megfelelő szakos pedagógust az adott tantárgy tanítására.

A technikai dolgozók munkáját 1 takarítói feladatokat ellátó közfoglalkoztatott segíti ebben a tanévben is, igen lelkiismeretesen.

Összegezve elmondhatjuk, hogy 2023. szeptember 01-től összesen: 20 fő alkotja az alkalmazotti közösségünket Encsencs Székhelyintézményünkben. 9 fő pedagógus, (5 tanár + 4 tanító) + 4 pedagógiai asszisztens + 1 iskolatitkár + 3 takarító + 2 karbantartó, + 1 közfoglalkoztatott ezt egészíti ki még 2 fő megbízási szerződéses dolgozó.

 

Tárgyi feltételek

           Nyári változások: (felújítás)

 • Nyomtatvány ellátás
  • Alapdokumentumok (bizonyítvány, napló, tájékoztató, beírási napló, törzslap)
  • Működéshez szükséges (bizonylatok)
 • Irodaszerek folyamatos biztosítása, működéshez szükséges (wc papír, tisztítószerek, stb.)

 

Tárgyi eszköz-fejlesztéseink forrásai:

 Mátészalkai Tankerületi Központ költségvetése

 • Intézményi pályázatok

 

 Feladatok a tárgyi feltételek területén

 1. Feladat megnevezése: Tantermek használati rendjének betartása
  Felelős: a tanteremben óra/ és foglalkozásrend szerint dolgozó pedagógusok
  Határidő: folyamatos
 2. Feladat megnevezése: Új eszközök és idegen tárgyak bevételezése
  Felelős: igazgatóhelyettes, iskolatitkár
  Határidő: folyamatos
 3. Feladat megnevezése: Tankönyvek megrendelése, osztása osztályonként és tanulónként
  Felelős: igazgatóhelyettes, tankönyvfelelős
  Határidő: április 30., június 30., szeptember 15.
 4. Feladat megnevezése: Tankönyvek könyvtári állományba vétele
  Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, könyvtáros
  Határidő: augusztus – szeptember
 5. Feladat megnevezése: intézményi tanulói dokumentumok, nyomtatványok rendelése
  Felelős: igazgatóhelyettes, iskolatitkár
  Határidő: július-január
 6. Feladat megnevezése: Irodai gépek működtetési, karbantartási munkáinak jelzése, intézkedések megtétele
  Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, iskolatitkár
  Határidő: folyamatos
 7. Feladat megnevezése: Az intézmény működését érintő meghibásodások feltárása, jelzése a Mátészalkai Tankerületi Központ felé
  Felelős:.igazgató, igazgatóhelyettes
  Határidő: folyamatos

 

 

Feladatok a belső működés területén:

 1. Feladat megnevezése: Tűzvédelmi- és balesetvédelmi oktatás megszervezése, tűzriadó próba koordinálása
  Felelős: igazgató, karbantartó, tankerületi központ tűzvédelmi megbízottja
  Határidő: 2023. szeptember 24.
 2. Feladat megnevezése: Tantárgyfelosztás, órarend, ügyeleti és helyettesítési beosztás elkészítése
  Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes
  Határidő: 2023. augusztus 30.
 3. Feladat megnevezése: Munkaköri leírások aktualizálása
  Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes
  Határidő: 2023. augusztus 30.
 4. Feladat megnevezése: A tanulók intézményben tartózkodásának felmérése, távozások időpontjának nyilvántartása
  Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes
  Határidő: 2023. szeptember 01.
 5. Feladat megnevezése: Egyéb foglakozások terembeosztásának elkészítése Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes
  Határidő: 2023. szeptember 15.
 6. Feladat megnevezése: Ebédeltetési rend elkészítése
  Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes
  Határidő: 2023. augusztus 30.
 7. Feladat megnevezése: Az épület használata közben bekövetkezett változások jelzése, intézkedések megtétele
  Felelős: igazgató
  Határidő: folyamatos

 

 Feladatok a nevelő-oktató munka területén

 1. Feladat megnevezése: Az életpályamodell folyamatos alkalmazása
  Felelős :igazgató
  Határidő: folyamatos
 2. Feladat megnevezése: Az önértékeléssel kapcsolatos dokumentumok elkészítése
  Felelős: igazgató
  Határidő: folyamatos
 3. Feladat megnevezése: Órarendek elkészítése, rögzítés a KRÉTA rendszerben Felelős: igazgatóhelyettes
  Határidő: 2023. szeptember 10.
 4. Feladat megnevezése: Teremrendek elkészítése
  Felelős: igazgatóhelyettes
  Határidő: 2023. szeptember 15.
 5. Feladat megnevezése: Intézményi munkaterv elkésztése
  Felelős: igazgató
  Határidő: 2023. szeptember 01.
 6. Feladat megnevezése: Szakmai munkaközösségi munkatervek elkésztése
  Felelős: munkaközösség-vezetők
  Határidő: 2023. szeptember 15.
 7. Feladat megnevezése: Egyéb foglalkozások igénybevételének felmérése
  Felelős: igazgatóhelyettes
  Határidő: 2023. szeptember11.
 8. Feladat megnevezése: Tanmenetek elkészítése, leadása, jóváhagyása
  Felelős: pedagógusok
  Határidő: 2023. szeptember 22.
 9. Feladat megnevezése: Intézményi beszámolók elkészítése
  Felelős: igazgató
  Határidő: 2023. szeptember 15.
 10. Feladat megnevezése: Országos és intézményi mérések előkészítése, elvégzése és értékelése
  Felelős: igazgatóhelyettes
  Határidő: rendeletben és intézményi eljárásrendben meghatározottak szerint
 11. Feladat megnevezése: Intézményi és intézményen kívüli versenyek szervezése
  Felelős: munkaközösség-vezetők
  Határidő: folyamatos
 12. Feladat megnevezése: Intézményi pályázattal kapcsolatos feladatok elvégzése
  Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes
  Határidő: folyamatos
 13. Feladat megnevezése: Az intézményi eseménynaptár elkészítése; rendezvények, programok előkészítése és lebonyolítása
  Felelős: munkaközösség-vezetők
  Határidő: folyamatos
 14. Feladat megnevezése: Beiskolázással kapcsolatos feladatok elvégzése (8. évfolyam, leendő 1. évfolyam)
  Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, osztályfőnökök, iskolatitkár
  Határidő: rendeletben és intézményi eljárásrendben meghatározottak szerint

 

 

Feladatainkat ebben a tanévben 8 (4 alsós és 4 felsős) tanulócsoportban látjuk el.

 

A tanulócsoportok év  eleji létszámadatai

Alsó tagozaton

1. o.: 2. o.: 3. o.: 4.o.: Alsó összesen:
17 fő 18 fő 14 fő 14 fő 63 fő

 

Felső tagozaton

5.o. 6.o. 7.o. 8.o. Felső összesen Iskola összesen
16 fő 19 fő 18 fő 19 fő 72 fő 135 fő

 

 

Folyamatos figyelemmel kísért: SNI-s tanulók száma:
3 fő 4 fő

 

Fejlesztésre szorulnak:

 

Osztály 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Összesen:
BTNM 0 fő
SNI 4 fő

 

Jelenleg az alsó évfolyamon minden osztályban, az osztályfőnökök tanítanak minden tantárgyat. Délelőtt pedagógiai asszisztensek segítik a pedagógusok munkáját.

A délutáni foglalkozásokat az osztályfőnök, tanítók, tanárok helyettesítéssel látják el, valamint a pedagógiai asszisztensek segítenek. Ez az állapot sajnos addig lesz így minden osztályban, amíg nem kapunk hozzájuk tanítókat.

A felső tagozaton 5. osztályban tanulószoba biztosítja a másnapra való felkészülést, 6-7. évfolyamon csak azok a tanulók maradnak az iskolában, akik tanulmányi átlaga nem éri él az iskolai lemorzsolódás elkerülése érdekében kikötött átlagot. Továbbá délutáni foglalkozások keretében minden évfolyamon felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozást biztosítunk a tanulók számára.

 

A T-DANCE Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa Nagy Diána táncszakkört biztosít minden évfolyamunk számára.

Az iskolában folyó szakmai munkát az alsó és a felső munkaközösségek koordinálják ebben a tanévben is, szervezik az ütemezett feladatokat, segítenek a váratlan helyzetek megoldásában. A DÖK-öt segítő pedagógus kolléga szintén sokat segít az információk megfelelő továbbításában, a diákprogramok szervezésében.

Ebben az évben is a havonta megtartandó vezetői-, valamint munkaértekezletek, illetve a munkaközösségi megbeszélések biztosítják az információ hatékony áramlását, a megfelelő kommunikációs teret és csatornákat.

A bukások számát el kell kerülni, vagy legalábbis minimális mértékre csökkenteni. Annak ellenére, hogy a pedagógus kollektíva úgy érzi, hogy mindent megtesz azért, hogy tanulóink minél jobb eredményeket érjenek el, az ebbe fektetett munka, mérhetetlen energia mégsem hozta a várt eredményt.

Be kell látnunk, hogy a szülők nélkül, csak fél munkát végzünk. Ebben a tanévben tovább kell erősíteni a velük való kapcsolattartást pl; szülői értekezletek, szülőfórumok, nyílt napok, közös iskolai rendezvények szervezésével, valamint gyakori családlátogatások, illetve szükség esetén esetmegbeszélések, egyéni beszélgetések révén. Mind jobban be kell vonni őket gyermekeik nevelésébe, mert csak így érhetünk el jobb eredményeket.

Fokozottan kell figyelnünk tanulóink biztonsága érdekében a szenvedélyek (drog, dohányzás, alkohol, internet, játék…) kialakulásának elkerülésére. Az erre való óvintézkedések megkezdődtek. Nagyon nagy segítség az Önkormányzat, a Polgármester, a Jegyző és a Polgárőrség, hogy teljes mértékben támogatnak minket. Másrészt törekednünk kell olyan programokat szervezni, amelyek segítenek az agresszív magatartás megfékezésében, a toleráns elfogadó magatartás alakulásában, az egészséges életmód igényének kialakításában.

A kompetenciamérés eredményei

Mivel vannak olyan tanulóink, akiknek a kompetenciamérés eredményei az elmúlt tanévben is az országos átlag alatt helyezkedtek el, ezért az intézkedési tervünkbe foglaltakat igyekszünk a legjobb tudásunk és belátásunk szerint véghezvinni, reméljük, hogy az idei felmérés eredményei jobbak lesznek.

Pályázatok

 1. augusztus 01-től intézményünk részt vett „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása elnevezésű”, EFOP-3.1.5.-16-2016-00001 azonosító számú kiemelt projektben. A projektbe delegált és az OH alkalmazásába felvett intézményi mikro csoport tagjai voltak: Hajdu Henrietta igazgató, Radnainé Mátyás Csilla igazgatóhelyettes. A projekt véget ért, de még fenntartása van.

 

Kapcsolattartás más szervezetekkel

Munkánk hatékonysága érdekében folyamatos a kapcsolattartásunk a nyíregyházi POK, a nyírbátori Pedagógiai Szakszolgálat, a mátészalkai 2. számú  Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal, a  hitoktatókkal, a T-DANCE Alapfokú Művészeti Iskola, a szülői szervezet, a Gyermekjóléti Szolgálat, a Százszorszép Óvoda, az Önkormányzat dolgozóival, a védőnővel, orvossal, iskolarendőrökkel, polgárőrökkel. Pozitív hozzáállásukkal segítik az iskola hétköznapjait, valamint az oktató- nevelő munkánkat.

A tanév kiemelt feladatai ebben a tanévben:

Az iskola két alapfeladatát a nevelést és az oktatást az idén is igyekszünk megfelelő összhangban végezni, valamint eredményesen megoldani a kötelező és vállalt feladatainkat.

Ennek érdekében kitűzött céljaink, feladataink:

 • tanulóink hozott neveltségi szintjének javítása
 • az egyéni hátrányok csökkentése
 • a tanórákhoz szükséges felszerelések következetes ellenőrzése
 • az önállóságra nevelés ösztönzése
 • a késések visszaszorítása, a tanulók rendszeres iskolába járásának betartása
 • az iskolai rendbontások egységes kezelése

Az oktató munka során:

 • tehetséggondozás, hatékony versenyfelkészítés a tagozatok összehangolt munkájával
 • a tanítás tanulása
 • kompetencia alapú készségek kialakítása, fejlesztése, a kompetencia és a fittségi mérés eredményeinek javítása
 • értő olvasás fejlesztése, alapkészségek fejlesztése
 • könyvtárral való hatékony együttműködés, az információhoz jutás lehetséges módjainak tanítása
 • idegen nyelvi szövegértési képesség fejlesztése, idegen nyelvi kompetencia mérés eredményének javítása
 • szóbeli véleményalkotás, kifejezőkészség fejlesztése

 

 Az oktatással összefüggő egyéb feladatok: 

 • egységes dokumentumvezetés
 • tantestületen belüli és tagozatok közötti hospitálások számának emelése (legalább félévente mindenki 1-1 alkalommal)
 • az újonnan érkező munkatárs segítése
 • öko- erőszakmentes- és egészségtudatos iskolához méltó szemléletmód, magatartás erősítése
 • helyes közlekedés szabályainak gyakoroltatása
 • integrált oktatás
 • hatékony egyéni fejlesztés,
 • IKT eszközök tervszerű alkalmazása
 • tanulók motiválása
 • egységes pedagógiai szemlélet betartása
 • méltó ünnepi megemlékezések
 • változatos tanítási órán kívüli programok szervezése
 • kapcsolattartás partnereinkkel
 • részvétel továbbképzéseken
 • tantermek, nevelői szobák rendjének fenntartása
 • írásbeli munkák rendszeres ellenőrzése, értékelése
 • kulturált étkezés biztosítása
 • szülőkkel való kapcsolattartás erősítése

 

Ünnepélyek, megemlékezések, évfordulók, rendezvények a tanév folyamán:  

 

Sorszám Ünnepélyek, megemlékezések Ideje Felelősök
Tanévnyitó ünnepély 2023.09.01. Pedagógiai Asszisztensek
1. A magyar diáksport napja. 2023. 09. 29. Görög Tünde+ osztályfőnökök
2. Szülői értekezlet 2023.09.26-30. Osztályfőnökök
3. A Magyar Népmese napja- meséskönyv borító készítése. 2023. szeptember 30. tanítók

Fekete Melinda

4. Állatok világnapja „Mutasd be kedvenc állatodat!”- poszter 2023. 10. 04. munkaközösségek

 

5. Aradi vértanúk napja 2023.10.06. Tóth Gáborné
6. „ Mozdulj a klímáért!” Iskolai kampányhét 2023. 10. hó eleje osztályfőnökök, pedagógiai asszisztensek
7. Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról 2023.10.21. Fekete Melinda
8. Hallowen 2023.10.26. Alsós munkaközösség
9. Áldozatok napi megemlékezés 2023.10.28. Pedagógiai asszisztensek
10. Mikulás 2023.12.05. Osztályfőnökök
11. Advent-Karácsony

(időseké, gyerekeké)

2023.12.20-21. Radnainé Mátyás Csilla

Harcsa Gáborné

11. A magyar kultúra napja-megemlékezés 2023. január 22. Nagy Erzsébet,

Rottmayer Diána Osztályfőnökök

13. Szülői értekezlet 2024.01.25-27. Osztályfőnökök
14. Farsang 2024.02.08., 10. Munkaközösségek
15. Magyar Parasport napja 2024.02.22. Munkaközösségek
16. Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak napja 2024.02.24.(25.) Osztályfőnökök
17. Nőnapi megemlékezés 2024. március 8. osztályfőnökök
18. Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharcról 2024.03.14. Nagy Erzsébet

Vargáné Kóródi Judit

19. Fenntarthatósági témahét:

Kézműves foglalkozás a tavasz és a húsvét jegyében.

2024. 04. hó első hete. osztályfőnökök, pedagógiai asszisztensek
20. Költészet napi versmondó verseny a leendő első osztályosok bevonásával. 2024. 04. 11. Fencsik Enikő,

Hocza Erika,

osztályfőnökök,

óvodapedagógusok

21. Holokauszt áldozatainak napja 2024.04.14.(16.) Osztályfőnökök
22. A Föld napja- virágültetés 2024. 04. 22. Opréné Sajtos Anita,

osztályfőnökök, pedagógiai asszisztensek

23. Madarak és fák napja- tanösvény látogatása. 2024. május 10. osztályfőnökök, pedagógiai asszisztensek
24.  

Anyák napja+ nyílt nap

2024.05.05. Fencsik Enikő

Harcsa Gáborné

pedagógusok

25. Gyermeknap 2024.05.26. Lőkös Andrea
26. Nemzeti Összetartozás Napja 2024.06.02.(04.) Osztályfőnökök
27. Ballagás 2024.06.17. Lőkös Andrea

Görög Tünde

28. Tanévzáró ünnepély 2024.06.22. Tengeri Teodóra

Tóthné Pintye Tünde

 

 

Tárgyi feltételeink

S z e r v e z é s i   r é s z

 

 Megnevezés Név Szak
 Intézményvezető Hajdu Henrietta Tanító-ember-és társadalomismeret műveltségi terület
Intézményvezető-helyettes Radnainé Mátyás Csilla Tanító-magyar műveltség terület matematika szakos tanár
Munkaközösség vezetők

Alsós:

Nagy Erzsébet Tanító- testnevelés és sport spec.koll.
Felsős: Görög Tünde Szociálpedagógus, Biológia, Testnevelés szakos tanár
DÖK segítő pedagógus

Szülői kapcsolattartó

Lőkös Andrea Szociálpedagógus

Német szakos tanár

Gyermekvédelmi  feladatokért felelős Vargáné Kóródi Judit Tanító

 

Osztály Osztályvezetők Szak
1. Harcsa Gáborné Nyugdíjas tanító
2. Vargáné Kóródi Judit Tanító
3. Nagy Erzsébet Tanító
4. Fencsik Enikő Gyógypedagógus
5. Fekete Melinda Tanító-magyar ny. és irod. szakos tanár
6. Tóth Gáborné Technika történelem szakos tanár
7. Lőkös Andrea Szociálpedagógus, Német szakos tanár
8. Görög Tünde Szociálpedagógus, Biológia, Testnevelés szakos tanár

 

Egyéb foglalkozások:

Sorszám Megnevezés Név
1. Református hittan Lakatos Tamás
2. Társastánc Nagy Diána
3. Látásfejlesztés Kocsis Attiláné
4. Informatika Alexa István Győzőné
5. Tanító testnevelés műv.ter Tengeri Teodóra
6. Tanító term,tud műv,ter. hallg. Tóthné Pintye Tünde
7. Földrajz Pósán Zsolt

 

Pedagógiai munkát segítők:

1. Hocza Erika pedagógiai asszisztens
2. Máté Tünde pedagógiai asszisztens
3. Opréné Sajtos Anita pedagógiai asszisztens
4. Kóczon-Rottmayer Diána (CSED) pedagógiai asszisztens
5. Szváráné Nagy Ildikó iskolatitkár

 

Technikai dolgozók:

1. Dankó Zoltánné kisegítő dolgozó
2. Mátyás Istvánné kisegítő dolgozó
3. Mocsár Róbertné kisegítő dolgozó
4. Jónás Géza műszaki dolgozó
5. Mátyás István műszaki dolgozó

 

Tájékoztatás

A szülők tájékoztatására nagy figyelmet fordítunk. Biztosítjuk, hogy a szülők minden olyan tervről, intézkedésről tudomást szerezzenek, amely gyermekük iskolai életében fontos, illetve anyagi vonatkozásban érinti őket.

Iskolai életünkről folyamatosan tájékozódhatnak a szülői értekezleteken, szülőfórumokon, fogadóórákon, a tájékoztatóba írt üzenetek, illetve a hirdetőtáblára kihelyezett tájékoztatók

A pedagógiai célra négy tanítás nélküli munkanap felhasználása:

 

 

Encsencs 2024. március 11.

 

Hajdu Henrietta

Igazgató